Nadzór spawalniczy

Spawanie jest najczęściej występującym procesem wytwarzania wyrobów. Według norm europejskich spawanie zostało zakwalifikowane do specjalnych procesów produkcyjnych. Proces specjalny jest to taki proces, w którym spełnienie wymagania (ustalonego, przyjętego zwyczajowo lub obowiązującego) dotyczącego otrzymanego wyrobu nie może być sprawdzane w sposób łatwy lub ekonomiczny. Oznacza to, że niedostatki przebiegu procesu specjalnego mogą zostać ujawnione dopiero podczas użytkowania wyrobu.

Z tego powodu procesy specjalne powinny być zawsze realizowane przez wykwalifikowany personel, natomiast ich parametry w sposób ciągły nadzorowane i monitorowane.

By spawane wyroby mogły być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem i nie stwarzały poważnych problemów w produkcji i podczas użytkowania, niezbędne jest zapewnienie nadzoru od fazy projektowania, poprzez dobór materiałów podstawowych i dodatkowych, proces wytwarzania i późniejszą kontrolę.

„Odstępstwa od prawidłowej technologii spawania mogą być przyczyną poważnych awarii i strat materialnych.”

W zakresie doradztwa i nadzoru procesów spawalniczych pomagamy w:

 • przygotowaniu instrukcji technologicznych spawania (WPS) wg PN-EN 15609;
 • opracowywaniu procesu kwalifikowania (uznania) technologii spawania (WPQR) wg serii norm PN-EN 15614;
 • przygotowaniu uprawnień spawaczy i operatorów wg norm PN-EN 9606, PN-EN 14732, PN-EN 287-1;
 • przygotowaniu zakładu do certyfikacji zgodnie z PN-EN 3834 oraz wsparcie podczas audytu certyfikującego (lub sprawdzającego);
 • wdrażaniu technologii spawalniczych;
 • przygotowaniu dokumentacji spawalniczej wg wymagań klienta;

 

 • udoskonalaniu systemu jakości spawania zgodnie z PN-EN 3834 (nadzorowanie dokumentacji systemowej oraz zmian w jej funkcjonowaniu, pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, wsparcie podczas audytów stron zewnętrznych np. jednostek certyfikujących czy klientów).
 • doradztwie technicznym w zakresie spawalnictwa;
 • prowadzeniu inspektoratu I/EWE (międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik);
 • prowadzeniu inspektoratu IWI-C (międzynarodowy inspektor spawalniczy);
 • kontroli procesów spawalniczych w oparciu o wytyczne normy PN-EN 14731.

[podpis-jednacz]