Nowe kwalifikacje dla spawaczy w województwie podkarpackim

O PROJEKCIE:

Centrum Kształcenia Spawaczy, z siedzibą w Gliwicach przy ul. J.K. Chodkiewicza 31/201 zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Dofinansowanie projektu: 367 200,00 zł
Wartość projektu: 432 000,00 zł

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Projekt jest skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących województwo podkarpackie zgłaszających z własnej inicjatywy chęć zdobycia, podniesienia, uzupełnienia i potwierdzenia kwalifikacji w zakresie spawalnictwa certyfikatem rozpoznawalnym w branży.

W projekcie weźmie udział 160 osób, w tym o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) – 100 osób oraz w wieku 50+ łącznie 10 osób – ponad 68% wszystkich uczestników projektu. Grupę docelową stanowią mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia, posiadający minimum podstawowe wykształcenie, posiadający zdolność do wykonywania pracy spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Szczególnie preferowane będą osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie) i osoby w wieku 50 lat i więcej.

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 r. do sierpień 2018 r.

 

CO OFERUJEMY?

  • doradztwo zawodowe – dobór właściwej metody spawania do indywidualnych preferencji oraz zapotrzebowania rynku,
  • pośrednictwo pracy oraz pomoc w znalezieniu pracy po szkoleniu,
  • szkolenie zawodowe w zakresie spawanie metodami TIG 141, MIG 131, MAG 135, MMA 111, spawanie Gazowe 311.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • ukończyły 18 rok życia (preferowane będą osoby które ukończyły 50 rok życia),
  • osoby zameldowane na terenie województwa podkarpackiego,
  • preferowane będą osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające).

 

 

Informacja o szkoleniu: