uprawnienia na wózki tracą ważność

Nowe rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017

Podstawową zmianą jaką wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Zatem wszystkie osoby, które ukończyły kurs operatora wózków jezdniowych lecz nie zakończyły go egzaminem UDT (tzw uprawnienia wewnątrzzakładowe), będą musiały w najbliższych miesiącach uzupełnić swoje kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają bezterminowe prawo do legalnej obsługi wózków widłowych.

Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?

Termin, w jakim operator powinien uzupełnić swoje kwalifikacje UDT,  zależy od terminu uzyskania poprzedniego dokumentu:

 

1) wydane do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność do dnia 31. 12. 2019 r.
2) wydane do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność do dnia 31.12.  2020 r.
3) wydane od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność do dnia 31.12. 2021 r.

 

Firmy mogą wystawiać imienne zezwolenia przez okres 7 miesięcy liczony od 9. 01. 2018 r. Jak łatwo policzyć wynika z tego iż zezwolenia będą ważne jeszcze 3 lata. Dla niektórych pracodawców będzie to wystarczający czas, ale pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie z pewnością mocno na tym ucierpią, ponieważ będą musieli po tym czasie zdać egzamin UDT.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane wybrane istotne fragmenty nowego rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW) z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
(ogłoszone 9 stycznia 2019 r.)

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138
i 2255, z 2017 r. poz. 60 i 962 oraz z 2018 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.