Zmiany w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania z SEP

Z początkiem lipca 2022 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące procesu egzaminowania SEP. Rozporządzenie wydane zostało przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wprowadzone zmiany dotyczą zaś wymogu, aby przystępujący do testu kandydaci przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie koniecznej wiedzy.

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania z SEP – nowości

Od lipca 2022 kandydat, który chce przystąpić do egzaminu, musi złożyć jeden z następujących dokumentów:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.
Dokumenty te dotyczyć mają zawodów, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Inne dokumenty konieczne do uzyskania uprawnień sepowskich

Jeśli kandydat nie posiada żadnego z wymienionych dokumentów, to przed egzaminem z SEP powinien z kolei złożyć jeden z poniższych:
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa powyżej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  •  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy, które umożliwiło nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.
Co ważne, wprowadzone wymogi wymogi nie oznaczają, że do egzaminu SEP przystępować będzie mogła mniejsza grupa kandydatów. Rozporządzenie nie wyklucza osób bez wykształcenia kierunkowego – w przypadku jego braku wystarczające jest zaświadczenie wydane przez pracodawcę, które potwierdzi pracę w zawodzie.